.

Pentru alcătuirea unui dosar nou este necesară depunerea la executorul judecatoresc a următoarelor documente:

.

- cerere de executare care va conține obligatoriu numele, prenumele și domiciliul, sau reședința părților, sau după caz, denumirea și sediul, titlul executoriu, obligația care se cere a fi executată silit, valoarea pretențiilor și modalitatea de executare solicitată,

.

- copie act de identitate al părții ce solicită executarea silită în cazul persoanelor fizice sau certificat de înregistrare la Registrul Comerțului pentru persoane juridice, - dovada calității de reprezentant (împuternicire avocațială, contract de mandat, procură, etc.) dacă este cazul,

.

- titlul executoriu în original (hotarâre judecatorească, hotarâre arbitrală, bilet la ordin, cambie, fila CEC, contract de împrumut, contract de credit, contract de fidejusiune, contract de leasing, contract de asistență juridică, etc.),

.

- copii ale titlului executoriu în funcție de numărul debitorilor și forma de executare (se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc),

.

- taxa judiciară de timbru, de câte 10 lei pentru fiecare debitor, pentru încuviințarea executării si câte 4 lei pentru fiecare debitor pentru emiterea somațiilor (se achită numerar la Direcțiile Fiscale de la domiciliul/sediul persoanei care solicită executarea silită),

.

- două timbre judiciare în valoare de câte 0,15 lei (se distribuie prin oficiile poștale)

.

- dovezi privind cheltuielile făcute în scopul executarii: dactilografiere, xerocopiere, deplasare, solicitare informații, consultare avocat, executor, etc. (în lipsa dovezilor cheltuielile nu vor fi avute în vedere),

.

- copii legalizate ale rapoartelor de expertiză,

.

- orice alte acte considerate a fi necesare soluționării dosarului,

 

- contravaloarea cheltuielilor necesare executării și onorariul executorului judecătoresc (sumele și termenele de plata se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc).

.

Vor fi comunicate, dacă se cunosc si alte informații considerate utile soluționării dosarului cum ar fi:

.

- date pentru identificarea debitorului (pentru persoane fizice date de stare civilă, CNP, pentru persoane juridice CUI, numar de înmatriculare la Registrul Comerțului), - date privind bunurile și veniturile urmăribile ale debitorului,

.

- date privind bunurile supuse executarii,

.

- date de contact ale debitorului.

.

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0771.399.473; 0743.845.685

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.