.

Vânzarea la licitațtie este publică.

Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitație vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare oferta de cumpăarare precum și dovada achitării cauțiunii reprezentând 10 % din prețul de începere al licitației pentru termenul respectiv. Nu au obligația de a depune cauțiune creditorii care au creanțte în rang util precum și persoanele care împreună cu debitorul dețin imobilul urmărit în proprietate comună pe cote părți.

Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.

Vânzarea va începe de la prețul cel mai mare oferit dacă este mai mare decât prețul de evaluare sau, în lipsa unei asemenea oferte, de la prețul de evaluare. Dacă la primul termen de licitație nu se obține prețul de evaluare, se va acorda un nou termen pentru când prețul de pornire al licitației se reduce la 75 % din prețul de evaluare. Dacă nu se obține prețul de începere al licitației, la același termen, bunul va fi vândut la prețul cel mai mare oferit, sub rezerva ca prețul oferit să nu fie derizoriu. Vânzarea se va putea face chiar dacă va fi un singur ofertant dacă se oferă prețul de la care începe licitația. Creditorii nu pot adjudeca bunurile oferite spre vânzare la un preț mai mic de 75 % din cel la care imobilul a fost evaluat.

După adjudecarea imobilului de către unul din participanții la licitație, executorul, la cerere, va dispune restituirea cauțiunilor depuse de ceilalti participanți. Adjudecatarul imobilului va depune prețul la dispoziția executorului judecatoresc în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării ținându-se seama de cauțiunea depusa în contul prețului.

Dacă adjudecatarul nu depune prețul în termenul arătat se va organiza o noua licitație, el fiind obligat să platească cheltuielile ocazionate de noua licitație și eventuala diferența de preț.

Daca imobilul nu se vinde la termenul acordat, fostul adjudecatar va suporta toate cheltuielile ocazionate de urmărirea imobilului. Sumele datorate de fostul adjudecatar se stabilesc de executorul judecătoresc prin proces-verbal care constituie titlu executoriu și vor fi reținute cu precădere din cauțiune.

Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanța în contul prețului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună diferența de preț. De asemenea, dacă există alți creditori care au un drept de preferință la distribuție, el va depune și suma necesara pentru plata creanțelor lor, în măsura în care acestea nu sunt acoperite de diferența de preț.

După plata integrală a prețului sau a avansului dacă vânzarea se face cu plata în rate și dupa expirarea termenului de 15 zile prevăzut pentru contestarea procesului verbal de licitație, executorul judecatoresc va întocmi actul de adjudecare care va servi dobânditorului ca titlu de proprietate și pentru înscrierea în cartea funciară. De asemenea, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva debitorului sau a oricărei persoane care are în posesie sau deține în fapt, fără nici un titlu, imobilul adjudecat. În cazul vânzăarii cu plata în rate, actul de adjudecare constituie pentru creditor titlu executoriu împotriva cumpărătorului care nu plătește diferența de preț.

.

 

 

 

.

 

Biroul Executorului Judecatoresc GRECU OVIDIU ALEXANDRU

 

competență in județele Prahova, Dâmbovița, Buzau

 

.

 

Ploiești, str. Take Ionescu nr.9

 

cod poștal 100022, județul Prahova

 

.

 

Tel.: 0722.330.793; 0771.399.473, 0743.845.685

 

.

 

E-mail: grecu.ovidiu@bej-ph.ro

 

.